HP globala pilsoniba  >  Vide

Izstradajuma otrreizeja parstrade

» 

Uznemuma informacija

»

Globala pilsoniba

»

Ilgspejigas vides majvieta

» Saistibas & politika
» Svarigakas globalas iezimes
» Operativa vadiba
» Piegadataju vadiba
» Izstradajuma projektešana
» Izstradajuma dati & MSDS
» Izstradajuma nosutišana atpakal & otrreizeja parstrade
» Bieži uzdotie jautajumi
» Otrreizejas parstrades partneru resursi
» Materialu komplekts presei par vides aizsardzibu
HP izejvielu pârstrâdes pakalpojumi: vides aizsardzîba (video)
Content starts here

Izlietot atkartoti

HP partneru piedavatais otrreizejas parstrades pakalpojums nodrošina vieglu pieeju, ka otrreizeji parstradat datoru aprikojumu vai HP drukašanas materialus. HP jaunakie procesi nodrošina, ka nevajadziga aparatura vai tukšie HP drukašanas materiali tiek pienacigi izlietoti atkartoti.

Izmantot atkartoti HP "inkjet" struklprinteru vai "LaserJet" lazerprinteru kasetnes

Otrreizeji parstradat datoru aparaturu


  • Tas ir bez maksas

  • Parbaudiet, vai kasetnes nav atpakal nosutamo materialu (attiecas uz atseviškiem izstradajumiem un valstim)

  • Pasutiet ar apmaksatiem pasta izdevumiem atpakal nosutamos materialus tiešsaiste vai atrodiet citas atpakal nosutišanas iespejas, izveloties jusu valsti vai regionu šeit

  • Tiek pienemta visu ražotaju datortehnika, printeri un daudzfunkcionala aparatura

  • Izvelieties savu valsti vai regionu šeit

  • Izmantojiet tiešsaistes pasutišanas riku, lai pasutitu otrreizejas parstrades pakalpojumus, vai izpildiet dotas instrukcijas


HP otrreizejas parstrades programmas parskats

» HP izpilda uzdevumu savâkt vienu miljardu mârciòu pârstrâdes izejvielu un nosprauþ mçríi savâkt 2 miljardus ðo izejvielu
» HP globalas otrreizejas parstrades programmas parskats, metrika un merki
» Biežak uzdotie jautajumi par otrreizejo parstrad
» Eiropas Savienibas direktiva WEEE "Elektrisko un elektronisko iekartu atkritumi"
» Vides & materialu komplekts presei par otrreizejo parstrad
Drukas formats