HP.com Slovensko úvod
Globálne občianstvo HP  >  ®ivotné prostredie

Recyklácia produktov

» 

Informácie o spoločnosti

»

Globálne občianstvo

»

Starostlivos» o životné prostredie – domovská stránka

» Záväzky a politika
» Globálne úspechy
» Riadenie prevádzky
» Riadenie dodávateµov
» Dizajn produktov
» Údaje o produktoch a informačné listy o bezpečnosti materiálu
» Vrátenie produktov a recyklácia
» Najčastejšie otázky
» Informácie pre partnerov v oblasti recyklácie
» Tlačové informácie z oblasti životného prostredia
Recyklaèné slu¾by spoloènosti HP: ochrana ¾ivotného prostredia (video)
Content starts here

Recyklácia

Recyklačné služby programu HP Planet Partners poskytujú jednoduchý spôsob recyklácie počítačových zariadení a spotrebného tlačového materiálu HP. ©pičkové procesy spoločnosti HP zabezpečujú zodpovednú recykláciu nepotrebného hardvéru a spotrebného tlačového materiálu HP.

Recyklácia kaziet do tlačiarní HP Inkjet a LaserJet

Recyklácia počítačového hardvéru


  • Bezplatná služba.

  • Materiály pre vrátenie tovaru nájdete v obale príslušnej kazety (k dispozícii pre niektoré produkty a krajiny).

  • Objednajte si zaslanie prepravných materiálov pre vrátenie tovaru s predplateným poštovným online alebo vyhµadajte ïalšie možnosti vrátenia tovaru vybratím krajiny alebo oblasti zo zoznamu nižšie.

  • Akceptujú sa všetky značky počítačového, tlačového a multifunkcného hardvéru.

  • Vyberte požadovanú krajinu alebo oblas» zo zoznamu nižšie.

  • Použite nástroj na objednanie recyklačných služieb online alebo postupujte podµa príslušných pokynov.

Prehµad recyklačného programu HP

» Spoloènos» HP plní cieµ stanovený na miliardu libier (453 592 ton) recyklovaného materiálu a stanovuje nový cieµ na 2 miliardy libier (907 184 ton)
» Prehµad, metrika a ciele recyklačného programu HP
» Najčastejšie otázky o recyklácii
» Smernica WEEE Európskej únie
» Tlačové informácie z oblasti životného prostredia a recyklácie
Verzia pre tlač